E-posta : rmvyurdu@gmail.com
Telefonlar : 0530 285 98 50 - 0530 285 98 51

BOZDOĞAN ŞİVESİ

Akideş : Arkadaş
Avrat : Karı eş
Agada : Arkada geride
Alcen : Almak
Aglına : Aklına
Adda : Atmak
Annına : Alnına
Annacında : Karşısında
Ammal : Hamal
Azmak : Su Birikintisi
Acasız : Ansızın – Ani
Bamak : Parmak
Bubalık : Babalık,kirve
Bişe : birşey
Biyo : Bir defa
Bene : bana
Badılcan : Patlıcan
Bölce : Börülce
Bunna : Bunlar
Bilyon : Bilmek – Biliyorsun
Bazlama : Saçta yapılan ekmek türü
Bılandı : Bulantı
Babıç : Pabuç Ayakkabı
Böle : Böyle
Böyün : Bugün
Bısat : İç çamaşırı
Berenari : Şöyle böyle
Çıkeyyo : Çıkmak Çıkıyor Olmak
Çininde : Omuzunda
Coccam : Çocuğum
Cuvare : Sigara
Celeb : Canlı Hayvan ticareti yapan kimse
Cavcav : Havanın sıcak zamanı
Camız : Manda
Caka : Fiyaka – edâ
Ceniz : Gelin çeyizi
Cavır : Gavur – Yaban – El
Cözüne : Gözüne
Cılbır : Yulara bağlanan ip veya zincir
Çönesin : Oturmak – çömelmek
Çoğuden : Çoktan fazladan
Çalıkakıcı : Efelerin yanındaki yardımcılar
Dolupduru : Doldurmak dolmuş durumunda
Disen : Demek-Söylemek
Doru : Doğru
Deyon : Demek
Daşı : Taşımak
Düşünüpduru : Düşünüyor olmak
Dayıyon : Dayatmak ısrar etmek
Dibeg : içinde buğday arpa ve kahve dövülen taş yada ağaçtan havan
Durupduru : duruyor
Degmeleme : Tekmelemek – çiğnemek
Diştır : Değiştirmek – değiştir
Depduru : Tepmek itmek
Donuz : Domuz
Deştiman : Köy bekçisi
Dalgan : Isırgan otu
Darak : Tarak
Esge : Asker
Enee : Şaşkınlık hali
Epe : Hayli
Emme : Fakat Ama
Ege : Eğer
Efe : Ulusal kurtuluş savaşında kahramanlık gösteren mert yiğit kişiler.
Emmi : Amca
Evlek : Tarlanın tohum ve ekim için hazırlanan saban iziyle bölünen bölümlerden her biri
Evlenyog : Evlenmek
Edveren : Etmek, yapmak
Endeglen : Elindeki, elindekileri
Evzinme : Bir konu hakkındaki sıkıntı, sıkılmak
Filcan : Fincan
Fözüli : Fazla, gereksiz lüzumsuz
Faak : Fark
Gaagı : Kargı
Gaccim : Kardeşim, dostum
Gaval : Kaval
Geliggeli : Gelmek
Gekgelen : Yürüyenler, gelenler
Gayfe : Kahve
Gızmak : Kızmak
Gaaşıma : Karşıma
Gahpe : Kahpe
Grep : Oya türü
Göşaalım : Görüşelim
Garanki : Karanlık
Günnük : Tek
Gabık : Kabuk
Gaçıvedik : Kaçmak,gitmek
Gırdımak : Kırdırmak
Gocuman : Büyük,iri
Gaari : Tamam,yeter
Gidivemek : Gitmek
Galangidelim : Kalkıp gitmek
Gutul : Kurtulmak
Gelcem,Geleyyo : Gelmek,Geliyor
Gızan : Efelerin yanlarında yer alan yardımcılar
Gaadeş : Kardeş
Gayın : Eşin erkek kardeşi
Gaada : Kadar
Gosgoca : Kocaman,büyükçe
Gacveren : Kaçmak
Gebertmek : Öldürmek,ölesiye dövmek
Gelipduru : Gelmek
Gooşu : Komşu
Gocadoguz : Büyük domuz
Gozel : Güzel,hoş
Gayve : Kahve
Gı : Kız
gırceg : Kırmak
Garcen : Yoğurtmak,Karmak
Gatmek : Eklemek,ilave etmek
Gocugarı : Yaşlı kadın,nine
Goley : Kolay
Garı : Karı,eş
Gezipduru : Gezmek,geziyor olmak
Guvvatli : Güçlü
Göödünmü : Görmek,Gördüğünü bildirmek
Gabihat : Kabahat,suç,kusur
Gılıksız : Kaba,Saygısız(Kıyafeti uygun olmayan)
Gandıma : Kandırmak,aldatnak
Gangımak : Zıplamak, Tepinmek
Gamışla : Gelmişler
Gamide : Gelmeden
Gani : Kanı
Guytu : Kuytu,Derin,çukur
Gık : Kırk
Hada hada : Git,Yürü
Hunu : Onu
Heç : Hiç
Hindi : Şimdi,hemen
Hösusi : Hususi
Habu : Bu
Heybet : Azamat,Büyüklük
Hore : Buraya
Hısım : Akraba,Soyca veya evlilik sonucu aralarında bağ bulunanlardan herbiri
Hede : Evet demek,Kabul edilmesini istemek
Herif : Erkek(Kaba erkek)
Helak olmak : Mağdur olmak,Üzülmek,zor duruma düşmek,bozmak
Hergile : Terbiyesiz ve azılı kimseler için kullanılan sövgü sözü
Haranı : Tencere
Irazı : Razı olmak,razı etmek
Irakı : Rakı(İçki)
Ilgın : Su kenarlarında yetişen ince yapraklı ağaç
ıhı,aha : İşte
İtilal : Darbe,ihtilal
İluzum : Lüzum,gereksinme
iğlek : Yabani erkek incir(İncirlerin döllenmesine yarayan küçük incir meyvesi)
İleş : Leş,Hayvan sakatatı
İrezil : Rezil,utanmaz,arsız
İlgen : Leğen
İngastan : Şakacıktan
İsbite : Kibrit
Kumişle : Kurmak,Kurmuşlar
Kumpir : Patates
Köden : Köy,Köyden
Kütük : Kesilen ağacın dip kısmı veya büyükçe kesilmiş parçalar
Küfe : Yük taşımaya uygun genellikle söğüt dallarından yapılan dayanıklı sepet
Kıntır : Taşlık,kayalık(Kazılması zor yer)
Kızan : Eli silahlı köy gençleri,efelerin yardımcıları
Kargı : Kamış,Saz
Kölge : Gölge
Löküs : lüks(pahalı),lüks lambası
Len : Yöresel dilde kaba söz
Löbet : Nöbet
Mabus : Milletvekili
Mektip : Mektup
Mezin : Müezzin,Din görevlisi
Mayana : Muayene
Mehele : Mahalle
Mertek : Kullanıma hazır budanmış ağaç,ince ağaç
Melmiket : Memleket
Mıkdar : Muhtar
Mehesis : Münasebetsiz
Meret : İnatçı,sıkıntı veren,hoşlanılmayan şeyler veya kimseler için sövgü sözü olarak kullanılır
Mavzer : Atış hızı dakikada ortalama 6 mermi olan ve orduda kullanılan bir silah türü
Mecidiye : Eskiden kullanılan ve o zaman 20 krş. değerinde olan gümüş sikke
Madıman : Merdiven
Mazife : Vazife
Muhassil : Kaymakam
Maryas : Çine Çayının antik çağdaki adı
Miskin : Pis,Kötü
Naf : Laf,söz
Napki : Ne yapıyor?,Ne yaptı?
Nebilen : Bilmemek(Bilmediğini söylemek)
Nevkıt : Ne zaman?
Napçen : Ne yapacaksın?,Ne yapılacak?
Naha : Nasıl?
Nakrato : İtalyan siyasal temsilcisi(İşgal yıllarında Aydın’da bulunan)
Nolcek : Ne olacak?
Olcek : Olacak
Oolum : Oğul,Oğlum
Ole : Ola,Olası
Oluu : Olur,Olacak olan
Oynance : Oynamak,Oynayınca
Olupbatı : Olmuş(oluyor)
Oturupduru : Oturmak,Oturuyor olmak
Ödlek : Korkak,Yüreksiz
Ötüpduru : Ötmek
Piz : Biz
Rençber : Tarım ve ziraat işleriyle uğraşan kimse
Sıtında : Üstünde,arkasında
Söle : Söylemek
Sorala : Sormak
Selbes : Serbest
Sorem : Sormak
Söyletmelik : Aydın yöresinde yeni gelinlerin konuşması için verilen görümlük,armağan
Sıratsız : Sevimsiz
Sırat Köprüsü : İslam inanışına göre mahşer gününde yalnız günahsızların geçebileceği köprü
Sarılop : İncir türü
Savışmak : Bulunan yerden gizlice ve dikkat çekmeden ayrılmak
Sıdırve : Kırmak(Yumurta kırmak)
Sanii : Senin
Selene : Ay Tanriçası
Şeher : Sehir,Kent
Şevketi Bostan : Sebze türü(Yumrulu)
Többosun : Tövbe etmek,af dilemek
Teke : Keçinin erkeği
Tıktor : Doktor,hekim
Tazmin : Ödemek,Telafi etmek
Tingildemek : Sallanmak
Trampa : Takas
Tebelleş : Her işe karışmak
Tegene : Yine,Yine de
Tapa : Def
Ukul : Okul
Umba : Baba
Ula : Yöresel kaba hitap sözü
Ufek : Küçük
Uygulu : Uğurlu
Uskar babıç : Yeni ayakkabı
Ünlemek : Seslenmek,Çağırmak
Ülen : Yöresel dilde kaba söz
Vaa : Var
Vre : Koşturmak,heyecanlandırmak
Vaiz : Din görevlisi
Yogise : Yoksa
Yemiş : İncir
Yenibaza : Aydın’ın İlçesi(Yenipazar)
Yazen : Yazmak
Yavıklı : Nişanlı,Sevgili
Yetee Gari : Yeter artık
Yagme : Yakmak(Kına yakmak)
Yaveşden : Yavaşça(Usulca),Sessizce
Yörük : Göçebe,Türkmen oymağı ve bu oymaktan olan kimse
Yimem gaari : Artık yemem
Yemiş Talası : İncir bahçesi
Yeveş : Yavaş
Yular : Hayvanların başına takılan ip veya zincir
Zeval : Zarar,Ziyan
Zabıt : Zaptiye,Asker,Erat,İnzibat
Zornan : Zorla,Zorlayarak,güç kullanarak
Zerhoş : Sarhoş,hareketini kontrol edemeyecek kadar alkol almak
Zahire : Gereğinde kullanılmak için saklanan tahıllar